Kristina Milković

Godine 2001. diplomirala jednopredmetnu povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine upisuje poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i zapošljava se kao znanstveni novak u Zavodu za hrvatsku povijest na projektu dr. sc. Nikše Stančića „Temeljni dokumenti hrvatske povijesti“. Godine 2005. brani magistarski rad na temu „Osnovni krajiški zakon (1807.)“, a 2009. disertaciju „Josip Jelačić 1830.-1848. Plemić, časnik i preporoditelj u društvima staroga režima“. Od akademske godine 2002./2003. sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Predaje na usmjerenjima za Ranonovovjekovnu povijest i Modernu i suvremenu povijest, gdje je i osmislila i izvodila dva kolegija „Kulturna povijest“ i „Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije“. Od 2014. godine zaposlena je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u svojstvu docenta, gdje predaje hrvatsku i svjetsku povijest 19. stoljeća te povijest Austrije. U dva je navrata bila stipendistica štajerske Zemaljske vlade u Grazu (stipendija „Mogersdorf“), sudjelovala je na više međunarodnih i domaćim znanstvenih skupova. Primarno su joj područje istraživanja hrvatska i europska povijest 19. stoljeća, a napose društvena, pravna i politička povijest te povijest Hrvatsko-slavonske vojne krajine.

Bibliografija: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241950

Kontakt: kmilkovic@hrstud.hr

Leave a Reply