Goran Rajič

Godine 2009. diplomirao povijest i geografiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a u rujnu 2015. teologiju na Institutu za teološku kulturu Katoličko bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. U akademskoj godini 2010./2011. pohađao je Ciscovu akademiju mrežnih tehnologija u organizaciji Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu.  Od svibnja 2013. godine zaposlen na mjestu kustosa HT muzeja (Muzej pošte i telekomunikacija) u Zagrebu. U prosincu 2014. godine položio stručni ispit za kustosa. Voditelj Zbirke telegrafije,  Zbirke nepokretne telefonije, Zbirke pokretne telefonije, Kartografske zbirke, Opće telekomunikacijske zbirke, Zbirke osobne i službene dokumentacije, Zbirke stručne literature i periodike, Opće poštansko-filatelističke zbirke, te knjižnice HT muzeja.

U svojstvu koautora sudjelovao je u realizaciji nekoliko izložbi:  2012. -„Skeletofon – telefon koji je obilježio kraj 19. stoljeća“ i „Telekomunikacije i Titanic“;  2013. – „Candlestick – telefon koji je obilježio početak 20. stoljeća“ i filatelistička izložba „Svijet u malom“; 2014. – „Prenosivi Morseov brzojav“ (I. svjetski rat) i filatelistička izložba „Jedra, krila i kotači; 2015. – „Fototelegraf“ i „Evolucija telefonskih centrala (Croatia ALL-IP)“.

Od 2012. godine nadalje volonterski sudjeluje u radu Zaklade „Čujem, vjerujem, vidim“ koja je usmjerena na potporu studenata s invaliditetom. Područja interesa: opća i nacionalna povijest glasničke službe, pošte i telekomunikacija; svekoliki utjecaj telekomunikacija na razvoj modernih društava i socijalnih fenomena.

Kontakt: goran.rajich@gmail.com

Leave a Reply